Header Image

เอกอัครราชทูตพบหารือนักศึกษาไทยในสหพันธ์ฯ


20062014-meeting-embassy-0

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้พบหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักเรียนไทยในกรุงเบอร์ลินและเมืองพอตส์ดัม โดยมีนายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์ฯ (ส.น.ท.ย.) พร้อมด้วยนักศึกษาไทยรวม 22 คน เข้าร่วมพร้อมด้วยนายเชิดชู รักตะบุตร อัครราชทูต และนายชินพันธุ์ ฤกษ์จํานง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งแก่นักศึกษาที่มาร่วมประชุมว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมกับนักเรียนไทยในเยอรมนีเป็นประจําปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทํางานในอนาคตของนักเรียน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทําเว็บไซต์ DTAN (dtan.thaiembassy.de) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการศึกษา การสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ ข่าวการฝึกงานและการหางาน รวมทั้งสามารถใช้เป็นช่องทางในสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาไทย หน่วยงานราชการและเอกชนไทย นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักเรียนไทยเกี่ยวกับแนวทางชี้แจงให้ชาวเยอรมันเข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตพร้อมจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาไทยที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทยในมหาวิทยาลัยของเยอรมนีและกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practices) เอกอัครรราชทูตยินดีที่ทราบว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่ในเยอรมนีศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากนักศึกษาสามารถนําความรู้ทั้งทางวิชาการและภาษาเยอรมันกลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป

(Visited 17 times, 1 visits today)