Header Image

เอกอัครราชทูตพบหารือนักศึกษาไทยในสหพันธ์ฯ


???????????????????????????????

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้พบหารือและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์ฯ (ส.น.ท.ย.) พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ และนักศึกษาไทยในกรุงเบอร์ลินและเมืองพอตส์ดัม รวม 12 คน โดยมีนายเชิดชู รักตะบุตร อัครราชทูต และนายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดประชุมกับนักเรียนไทยในเยอรมนีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเยอรมนี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานในอนาคตของนักเรียนไทยในเยอรมนี

เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน ส.น.ท.ย. เกี่ยวกับการจัดงานประชุมสหวิทยาการนักเรียนไทยในสหพันธ์ฯ ประจำปี 2558 นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาเพื่อให้สามารถนำ best practices นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของเยอรมนีไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประชาสัมพันธ์โอกาสการฝึกงานกับบริษัทเอกชนของเยอรมันต่างๆ ที่เว็บไซต์ DTAN (dtan.thaiembassy.de) ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับนักศึกษาไทยในเยอรมนี

(Visited 367 times, 1 visits today)