Header Image

Archive for June, 2014


เอกอัครราชทูตพบหารือนักศึกษาไทยในสหพันธ์ฯ

20062014-meeting-embassy-0

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้พบหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักเรียนไทยในกรุงเบอร์ลินและเมืองพอตส์ดัม โดยมีนายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์ฯ (ส.น.ท.ย.) พร้อมด้วยนักศึกษาไทยรวม 22 คน เข้าร่วมพร้อมด้วยนายเชิดชู รักตะบุตร อัครราชทูต และนายชินพันธุ์ ฤกษ์จํานง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งแก่นักศึกษาที่มาร่วมประชุมว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมกับนักเรียนไทยในเยอรมนีเป็นประจําปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทํางานในอนาคตของนักเรียน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทําเว็บไซต์ DTAN (dtan.thaiembassy.de) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการศึกษา การสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ ข่าวการฝึกงานและการหางาน รวมทั้งสามารถใช้เป็นช่องทางในสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาไทย หน่วยงานราชการและเอกชนไทย นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักเรียนไทยเกี่ยวกับแนวทางชี้แจงให้ชาวเยอรมันเข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตพร้อมจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาไทยที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทยในมหาวิทยาลัยของเยอรมนีและกิจกรรมทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practices) เอกอัครรราชทูตยินดีที่ทราบว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่ในเยอรมนีศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากนักศึกษาสามารถนําความรู้ทั้งทางวิชาการและภาษาเยอรมันกลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป


Die Hamburger Gesellschaft für Thaiistik e.V. in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich Thaiistik der Abteilung Sprachen und Kulturen Südostasiens des AAI lädt Sie zu Vorträgen ein

Die Hamburger Gesellschaft für Thaiistik e.V. in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich Thaiistik der Abteilung Sprachen und Kulturen Südostasiens des AAI lädt Sie zu Vorträgen ein

Kad : Social and Cultural Perspectives on Lan Na
Monday, 30 June 2014
Time: 18 Uhr ct
Place: Room 108
Universität Hamburg
ESA-Ostflügel
Edmund-Siemers-Allee 1
20146 Hamburg

 

Prof. Dipl.-Ing. Walther Kaspar-Sickermann zeigt seinen Dokumentarfilm “Die Geschichte einer Lisu-­‐Familie und ihres Dorfes Momentaufnahmen über 29 Jahre (1982 – 2011)”
Mittwoch, den 2. Juli 2013
Ort: Raum 122
Zeit: 18 Uhr ct
Universität Hamburg
Asien-Afrika-Institut
Edmund-Siemers-Allee 1, Ostflügel
20146 Hamburg