Header Image

Archive for September, 2014


ตารางกิจกรรมประจำปี 2014 ส.น.ท.ย.

เนื่องด้วยสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไทย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารชุดก่อน โดยมีกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ทั้งสิ้น 4 กิจกรรมได้แก่
– กิจกรรมทัศนศึกษาในหัวข้อ การปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชน
– กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี
– กิจกรรมประชุมสหวิทยาการ
– กิจกรรมประชุมสามัญประจำปี

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ [+]