Header Image

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอประกาศรับสมัครผู้ช่วยดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ จ้างเหมารายวัน จำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
– ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
– ปรับปรุงเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต
– ช่วยงานฝ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
– ความรู้ภาษาไทย ดีมาก
– ความรู้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาเยอรมัน ดี

เวลาทำงานตั้งแต่ 9.00-17.00 น. สัปดาห์ละ 2 วัน โดยได้รับเงินค่าตอบแทน วันละ 60 ยูโร ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติบุคคลและการศึกษา ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ : job@thaiembassy.de
หรือทางไปรษณีย์ที่
Königlich Thailändische Botschaft, Lepsiusstr.
64/66,12163 Berlin ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2556
กำหนดการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์นั้น สถานเอกอัครราชทูตจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง

(Visited 71 times, 1 visits today)