Header Image

ข่าวการศึกษา/ การสัมมนา เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ DTAN


ปัจจุบัน
การบรรยายในหัวข้อ ASEAN Connectivity วันที่ 17 มกราคม 2557

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินมีกำหนดเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันปีใหม่ของสมาคมวัฒนธรรมยุโรป เมืองบาเดน-บาเดน ในวันที่ 17 ม.ค. 2557 ซึ่งในปีนี้ เมืองบาเดน-บาเดน จะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินจัดงาน Thai Day และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน จะบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมนี และแผนส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการมีผลใช้บังคับของ AEC ในปี 2558 จึงขอเชิญนักเรียน/ นักศึกษาไทยที่สนใจรับฟังการบรรยายหัวข้อดังกล่าวเข้าร่วม โดยแจ้งชื่อที่ econ@thaiembassy.de

เดือนกันยายน 2556
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้โอวาทแก่นักเรียนทุนไทยในเยอรมนี

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย. 2556 และได้ใช้โอกาสนี้ พบหารือและให้โอวาทนักเรียนทุนไทย โดยได้สอบถามเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ นร./นศ.กำลังศึกษาอยู่ และให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ นศ. ที่ศึกษาวิชาวิศวกรรมการรถไฟความเร็วสูงซึ่งกำลังสอดคล้องกับความต้องการในประเทศไทย รวมทั้งสนทนาถึงแหล่งทุนการศึกษาในสาขาต่างๆ ดังกล่าวของหน่วยงานไทย

เดือนสิงหาคม 2556
1. จุดเด่นด้าน Green Technology และพลังงานทดแทนที่รัฐ Sachsen -Anhalt

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินได้เข้าพบนาย Detlef Guerth ประธานสภารัฐ Sachsen-Anhalt ซึ่งมีการลงทุนด้าน green technology ในหลายโครงการ โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล) โดยมีหลายหมู่บ้านที่พึ่งพาตนเองด้านพลังงานทดแทนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลักมักเดอบูร์กยังมีความโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในขณะที่มหาวิทยาลัยฮัลเล่อเด่นเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพและการผลิต นอกจากนี้ รัฐฯ ยังมีความร่วมมือกับประเทศแอฟริกาในด้านการลดการพึ่งพาน้ำมัน และการขยายโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ชนบท
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินได้เข้าพบนาย Reiner Haseloff นายกรัฐมนตรีของรัฐ Sachsen – Anhalt เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับรัฐ Sachsen – Anhalt ซึ่งมีสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาและธุรกิจที่มีศักยภาพในเรื่องการบริหารจัดการชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ Bio-mass แบบ hybrid

2. ความร่วมมือระหว่างไทยและนครมักเดอร์บูร์ก
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินได้หารือกับนาย Ruediger Koch นายกเทศมนตรีนครมักเดอบูร์ก เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนครมักเดอร์บูร์กซึ่งมีพลวัตรสูง นอกจากการเปิดสถาบัน Fraunhofer นครมักเดอบูร์กสาขา Factory Operation/Automation ซึ่งเป็นการเปิดสถาบัน Fraunhofer เป็นแห่งแรกในไทยแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน โดยนครมักเดอบูร์กได้ส่งหนังสือเชิญผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Green Cities- Green Industries ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 2556 ด้วย

เดือนกรกฎาคม 2556
3. งาน TGGS Days @ RWTH Aachen

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน TGGS Days @ RWTH Aachen ที่เมือง Aachen ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ RWTH Aachen University ทั้งนี้ รัฐบาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering – TGGS) เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กลายเป็นสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัด มจพ. ความร่วมมือดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมบุคคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของไทย การจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ TGGS เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในเขตเมือง Aachen ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 25 คน

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศ ภายใต้งาน Asia Pacific Forum Bavaria ประจำปี 2556
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศ ภายใต้งาน Asia Pacific Forum Bavaria ประจำปี 2556 ที่เมืองนูร์นแบร์ก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โดยเน้นโอกาสด้านธุรกิจจากสภาพเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและการรวมตัวกันภายใต้ ASEAN Economic Community ในปี 2558 พร้อมกับการนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและเสริมสร้างความโปร่งใสและต่อต้านคอรัปชั่น ส่วนภาคเอกชนเยอรมันก็ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนให้เยี่ยมชมการเข้าร่วมงาน International Green Week ประจำปี 2557 ของประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม 2556 ที่กรุงเบอร์ลิน ในโอกาสเดียวกัน นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้บรรยายหัวข้อ นโยบายและทิศทางการลงทุนในไทย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้ม รวมถึงโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ในขณะที่ผู้แทนภาคธุรกิจของบริษัทเยอรมันที่มีการลงทุนในประเทศไทยในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย โดยทุกฝ่ายเห็นพ้องว่า ไทยมีจุดแข็งทั้งในด้านบุคลากร กรอบกฎหมาย/นโยบายส่งเสริมการลงทุน และที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Visited 101 times, 1 visits today)